NOTA GPS/HIDRO/FALAK

Soalan Isyarat dan Mesej Navigasi

1. Mengapakah perlunya menggunakan Receiver Dwi Frekuensi semasa membuat 

cerapan keatas garis dasar yang panjang?

a. Memperbaiki kejituan jarak sumur (pseudo range).
b. Menghapuskan kesan-kesan toposfera di dalam pengiraan.
c. Menghapuskan kesan-kesan ionosfera di dalam pengiraan.
d. Memastikan pelarasan jaringan dapat dikira dengan tepat.

2. Apakah perbezaan di antara Pengukuran Carrier Phase berbanding dengan 

Pengukuran Pseudorange ?

a. Susah sedikit
b. Penentuan integer ambiguities.
c. Tidak perlu antenna.
d. GPS receiver boleh diletakkan di dalam bangunan

3. Apakah kod-kod yang termasuk dalam GPS ?
a. C/A code dan Point code.
b. Coastal code dan Point code
c. C/A code dan Precise code.
d. Corrected code dan Point code.

4. Isyarat Global Positioning System (GPS) mempunyai ciri-ciri berikut KECUALI ?
a. Mempunyai dua pembawa L1 dan L2.
b. Mempunyai dua kod dalam isyarat GPS iaitu C/A (coarse acquisition) dan kod P.
c. Terdapat kod P dan kod C/A dalam pembawa L1.
d. Terdapat kod P dan kod C/A dalam pembawa L2.

5. Mesej navigasi yang dipancarkan di dalam kedua-dua pembawa mempunyai 

ciri-ciri berikut KECUALI ?

a. Maklumat keadaan satelit GPS.
b. Model pembetulan toposfera.
c. Model pekali pembetulan jam satelit.
d. Efemeris satelit yang diramal.

 1. GPS codes adalah termasuk:

a.      C/A Code dan Point Code

b.      Coastal Code dan Point Code

c.            C/A Code dan Precise Code.

d.       Corrected Code dan Point Code

7.Satelit GPS memancarkan mesej melalui 2 isyarat radio yang di kenali sebagai :

 1. a.     R1 dan R2
 2. b.     M1 dan M2
 3. c.     L1 dan L2
 4. d.     S1 dan S2

KEGUNAAN  GPS

Kegunaan GPS

 1. Apakah kelebihan system GPS berbanding dengan pengukuran konvensional ?
 1. i.      Beroperasi 24 jam sehari
 2. ii.      Tanpa bayaran perkhidmatan dari pengguna
 3. iii.      Pengguna yang ramai dalam satu masa
 4. iv.      Berkejituan tinggi
 1. i dan ii
 2. ii dan iii
 3. ii , iii dan iv
 4. d. semua

2.   Dimanakah “handheld” GPS boleh digunakan?

a.   Di jalanraya.

b.   Di dalam bangunan

c.   Di dalam  kereta

d.   Di dalam terowong.

3.   Di manakah handheld GPS boleh digunakan?

a.   Di dalam Hutan.

b.   Di dalam Bangunan.

c.   Di dalan kereta.

d.   Di dalam terowong.

 1. Di manakah GPS boleh digunakan?
  1. Di dalam Hutan tebal.
  2. Di dalam Bangunan.
  3. Di padang bola.
  4. Di dalam terowong.

KODINET DAN DATUM GPS

Soalan Sistem Kodinit dan Datum dlm GPS

 1. Yang manakah antara kenyataan-kenyataan berikut merupakan ciri-ciri Sistem Koordinat WGS 84?
 1. i.      Jenis Cartesian 3-Dimensi.
 2. ii.      Berpusat di tengah isipadu bumi.
 3. iii.      Paksi x,y,z beredar mengikut putaran bumi.
 4. iv.      Sistem koordinat (x,y)
  1. i sahaja.
  2. ii & iii.
  3. i, ii & iii.
  4. Semua di atas.

 1. Nilai ketinggian dalam WGS84 adalah berdasarkan kepada……….
  1. Purata aras laut.
  2. Purata aras laut min.
  3. Geoid WGS 84.
  4. Ellipsoid WGS 84.
 1. Yang manakah kenyataan berikut adalah benar?
 1. i.      Kordinat X,Y dan Z dalam RSO boleh digunakan sebagai kordinat permulaan apabila memulakan pengukuran GPS.
 2. ii.      Kordinat X,Y dan Z dalam WGS 84 diukur dari pusat bumi sementara kordinat Z diukur dari geoid ellipsoid.
 3. iii.      Ellipsoid WGS 84 adalah angan-angan semua.
  1. Semua diatas.
  2. i & iii.
  3. ii sahaja.
  4. i & iv.
 1. Yang manakah kenyataan berikut tidak benar?
 1. i.      Paksi Z adalah berpandukan kepada CTP.
 2. ii.      Paksi X adalah berpandukan Meridian Sifar yang ditetapkan oleh IERS.
 3. iii.      Paksi Y adalah 180° kepada paksi X.
 4. iv.      Paksi X, Y dan Z berpusat di planet Marikh.
  1. i & iv.
  2. ii & iii.
  3. iv sahaja.
  4. iii & iv.

 1. Di dalam penentududukan GPS, sistem kordinat yang digunakan adalah Sistem Kordinat Terrestial Tetap-Bumi yang dikenali sebagai ………………..
  1. BT68.
  2. WGS84.
  3. RSO.
  4. MRT.

 1. Apakah datum bagi Sistem Kordinat GPS?
  1. WGS84 (World Geodetic System 84).
  2. ITRF (International Terrestial Reference Frame).
  3. WGS 74.
  4. Doppler.

7. Apakah datum bagi Sistem Kordinat GPS?

a.   WGS 84 (World Geodetic System 84)

b.   ITRF (International Terrestrial Reference Frame)

c.   WGS 74

d.   Doppler

8. Apakah kordinat muktamat hasil pemprosesan cerapan GPS ?
a. EGM 96
b. WGS 84
c. MRT 93
d. UTM 90

9. Sistem koordinat GPS menggunakan datum ……………………..
a. WGS84 (World Geodetic System 84).
b. ITRF (International Terrestrial Reference Frame).
c. Doppler.
d. Sistem Kordinat GPS.

10.Kenyataan berikut “Setelah Koordinat di dalam Pangkalan Digital Ukur Kadaster (PDUK) Negeri – State Digital Cadastral Database (SDCDB) diberikan koordinat semula (re-coordinate) melalui pelarasan yang sistematik seperti Least Squares Adjustment yang merujuk titik kawalan menggunakan cerapan GPS dan telah diberikan taraf sah di sisi undang-undang (legalize), maka Pelan Akui tidak diperlukan lagi bagi ukuran kadaster“. Pada pandangan anda adakah ini boleh dilaksanakan.

a.   Boleh dilaksanakan

b.   Tidak boleh dilaksanakan

JENIS JENIS UKURAN GPS

Soalan Jenis-Jenis Ukuran GPS

1. Apakah kelebihan pengukuran DGPS?

  1. Real Time.
  2. Senang.
  3. Boleh dipercayai.
  4. Boleh dihitung.

2. Yang manakah di antara kenyataan-kenyataan berikut adalah benar bagi pengukuran statik dalam GPS?

 1. i.      Memerlukan satu titik yang diketahui untuk memproses data.
 2. ii.      Memerlukan sekurang-kurangnnya 3 penerima GPS semasa pengukuran.
 3. iii.      Digunakan untuk ukuran jarak pendek sekurang-kurangya 30 m.
 4. iv.      Digunakan untuk mengukur jarak yang panjang.

a. ii, iii dan iii.

 1. i, iii dan iv.
 2. iv dan v.
 3. i dan iv.

3. Manakah kenyataan-kenyataan berikut adalah tepat bagi teknik Stop and Go?

 1. i.      Perlu kepada initialization sebelum memulakan ukuran.
 2. ii.      Hanya perlu satu alat penerima semasa pengukuran.
 3. iii.      Memerlukan sekurang-kurangnya 4 satelit semasa pengukuran.
 4. iv.      Perlu initialize semula jika hilang jejakan kepada 4 satelit.
 1. ii, iii dan iv.
 2. i dan ii.
 3. i dan iv.
 4. i, iii dan iv.

4.Manakah kenyataan-kenyataan berikut adalah benar bagi teknik Rapid Static?

 1. i.      Perlu dibuat initialization sebelum memulakan ukuran.
 2. ii.      Perlu mempunyai sekurang-kurangnya 2 alat penerima semasa pengukuran.
 3. iii.      Perlu mempunyai sekurang-kurangya 4 satelit semasa pengukuran.
 4. iv.      Perlu ’initialize’ semula jika hilang jejakan kepada 4 satelit.
 5. v.      Tidak memerlukan initialization.
 1. ii, iii dan v.
 2. i dan ii.
 3. i dan iv.
 4. i, iii dan iv.

5.Perkembangan teknologi pengukuran telah melalui perubahan yang pesat dari masa ke semasa. Antaranya ialah penggunaan GPS atau Sistem Penentududukan Global. Kaedah pengukuran GPS yang biasa digunakan adalah seperti berikut kecuali……

 1. a. Rapid Static.
 2. b. Real Time Kinematic.
 3. c. Statistik.

d. Statik.

6. Salah satu daripada yang berikut adalah bukan merupakan kaedah-kaedah 

cerapan GPS ?

a. Statik.
b. Kinematik.
c. Elektrostatik.
d. Rapid Statik.
7. Teknik cerapan GPS dalam penentuan Kawalan Ukur Kadaster Sekunder adalah:
a. Teknik Cerapan Statik.
b. Teknik Cerapan Pseudostatik.
c. Teknik Cerapan Kinematik.
d. Teknik Cerapan Rapid Static.
8. Pilih kenyataan yang benar.
i) Rapid Static boleh digunakan untuk jarak dalam lingkungan 20 km.
ii) Ketepatan ukuran statik boleh mencapai 1 ppm.
iii) Sekurang-kurangnya satu titik perlu diketahui kedudukannya dalam WGS 84 

dengan tepat semasa menjalankan pengukuran statik.

iv) Rapid Static hanya memerlukan L1 sahaja.
v) Prinsip teknik rapid statik dan statik adalah sama.
a. i & ii
b. i & iv
c. ii, iii & v
d. i, ii, iii & v

9.Mengikut kaedah static, setelah selesai kerja-kerja cerapan GPS, data-data ini akan diproses dan semasa kerja pemprosesan ini, ‘Free Constrained’ setiap garisan asas (baseline) akan wujud bagi menghubungkan setiap stesen yang dicerap. Dengan itu, berapakah ‘Free Contrained’ garisan asas akan dihasilkan bagi 4 stesen yang cerap mengikut kaedah static?

 1. 4 baseline.
 2. 5 baseline.
 3. 6 baseline.
 4. 7 baseline.

PEKELILING  KPUP BERKAITAN GPS

Pekeliling KPUP berkaitan dengan GPS

 1. Yang manakah diantara kaedah-kaedah berikut digunakan bagi menguji alat GPS seperti dalam Pekeliling KPUP Bil. 6/1999?
 1. i.      Double Baseline Test.
 2. ii.      EDM Baseline Test.
 3. iii.      Long Baseline Test.
 4. iv.      Zero Baseline Test.
 5. v.      Network Test.
  1. i, ii dan iii.
  2. ii, iv dan v.
  3. iv dan v.
  4. i dan iv.

 1. Tempoh cerapan GPS dalam penentuan Kawalan Ukur Kadaster Sekunder yang telah ditetapkan dalam Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bil. 5/2002 ialah :-
  1. 15 saat
  2. 15 minit
  3. 20 minit
  4. 30 minit

 1. Merujuk kepada Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bil. 6/1999, bilangan minimum satelit yang diperlukan semasa cerapan GPS untuk penentuan Kawalan Ukur Kadaster Sekunder dijalankan adalah :-
  1. 4 satelit
  2. 5 satelit
  3. 6 satelit
  4. 8 satelit
 1. Merujuk kepada format laporan pengukuran seperti di dalam Lampiran H PKPUP BIL. 5/2002. Keterangan Projek merupakan bahagian pertama yang perlu dipenuhi, antara butiran yang perlu diisi di dalam bahagian tersebut ialah :-
  1. Tarikh ‘Zero Baseline Test” dijalankan
  2. Perisian yang digunakan
  3. No. Fail Ukur
  4. No.Siri Penerima (GPS)

 1. Apakah kaedah pengukuran GPS yang digunakan untuk kerja pengukuran lot kadaster sebagaimana yang disebut didalam Pekeliling KPUP Bil. 6/1999?
  1. Real Time Kinematic.
  2. Kinematic.
  3. Rapid Static.
  4. Statik.

 1. Merujuk kepada format laporan pengukuran seperti di dalam Lampiran H PKPUP BIL. 5/2002. Keterangan Projek merupakan bahagian pertama yang perlu dipenuhi, antara butiran yang perlu diisi di dalam bahagian tersebut ialah :-
  1. Aktiviti Harian
  2. Kaedah pengukuran dan prosedur yang digunakan
  3. Keterangan projek
  4. Dokumen ukuran

SELISIH  DALAM GPS

Selisih dalam GPS

1. Apakah yang dimaksudkan dengan cycle slip ?
a. Apabila receiver hilang memory.
b. Apabila receiver hilang bilangan jarak gelombang penuh.
c. Apabila receiver hilang bilangan jarak gelombang kecil.
d. Apabila receiver tidak boleh mengesan satelit.
2. Apakah maksud multipath ?
a. Jarak isyarat satelit kurang tepat.
b. Isyarat GPS diterima dari satelit.
c. Isyarat GPS diterima daripada beberapa sumber.
d. Jarak isyarat sangat baik.
3. Apakah kod-kod yang termasuk dalam GPS ?
a. C/A code dan Point code.
b. Coastal code dan Point code
c. C/A code dan Precise code.
d. Corrected code dan Point code.
4. Selective Availability (SA) telah ditutup pada 2 Mei 2001, berikut adalah benar 

berkaitan SA KECUALI ?

a. Dilaksanakan dengan gangguan kepada jam satelit.
b. Dilaksanakan dengan gangguan kepada efemeris satelit.
c. Dilaksanakan dengan kaedah tukar kod P kepada kod Y.
d. Boleh diminimakan dengan menggunakan differential GPS (DGPS).
5. Ketepatan sesuatu cerapan GPS bergantung kepada beberapa factor, di antaranya 

adalah Dilution of Precision (DOP) yang digunakan untuk menentukan geometri

kedudukan satelit-satelit samada dapat memberi ketepatan yang tinggi atau sebaliknya.

Berikut adalah benar mengenai DOP KECUALI ?

a. Semakin kecil nilai DOP, semakin tinggi ketepatan pengukuran.
b. Nilai DOP sentiasa berubah mengikut lokasi geografi.
c. Nilai DOP tidak berubah pada lokasi yang sama walaupun pada masa 

yang berlainan.

d. Nilai DOP berubah dengan jumlah bilangan satelit diangkasa.

6.  Apa itu DOP.

a.   Singkatan untuk Doppler satellite.

b.   Dilution of position.

c. Dilution of precision.

d.   Data of precision.

7.  Apakah pergertian perkataan “Multipath” di dalam GPS?

a.   Jarak kurang tepat

b.   Isyarat GPS diterima dari satelit.

c.   Isyarat GPS diterima daripada beberapa sumber.

d.   Jaraknya sangat baik.

8.    Singkatan “SA” dan “AS” dalam GPS bermaksud:

a.   Secret Agent dan Amerika Syarikat.

b.   Secret Agency dan Anti-Spooling.

c.   Selective Agency dan Anti-Spooting

d.   Selective Availability dan Anti-Spoofing

9.   Singkatan “SA” dalam GPS bermaksud……….

a.   Secret Agent.

b.   Secret Agency.

c.   Selective Agency.

 1. d. Selective Availability.

FALAK  SYARIE UTK JURUUKUR

1.         Antara berikut adalah benar tentang ilmu falak atau ilmu astronomi kecuali :

 1. merupakan salah satu cabang ilmu sains tabii yang mengkaji perjalanan badan-badan cakerawala seperti bumi, bulan dan bintang.
 2. Ilmu mengenai bintang-bintang
 3. Kajian pergerakan objek-objek di langit
 4. D. Ilmu tentang ibadat seperti solat dan sembahyang

2.         Pengetahuan seperti meramal untung nasib seseorang berdasarkan kemunculan bintang dilangit dikenali sebagai :

 1. Astronomi
 2. B. Astrologi
 3. Kosmologi
 4. Astrofizik

3.         Yang manakah turutan yang benar mengenai fasa bulan :

A.        Ijtimak-bulan penuh-suku muda-suku tua- hilal

B.        Ijtimak-hilal-suku tua-suku muda-bulan penuh

C         Ijtimak- hilal-suku muda-bulan penuh-suku tua

D         Suku tua-bulan penuh-suku muda-hilal-ijtimak

4.         Mengapa kita sentiasa melihat permukaan bulan yang sama di sepanjang masa?

 1. A. putaran paksi bumi sama dengan putaran paksi bulan
 2. bulan tidak berputar pada paksi
 3. bulan mengelilingi bumi
 4. kerana hanya sebelah permukaan bulan yang memantulkan cahaya

5.         _____________ berlaku apabila bulan yang mengorbit bumi berada di tengah-tengah antara kedudukan bumi dengan matahari.

 1. Gerhana bulan
 2. B. Gerhana matahari
 3. Ijtimak
 4. Hilal

Soalan 6 hingga 8 merujuk Rajah  di bawah :

6.         Komponen yang digunakan untuk menggangarkan kedudukan objek sebelum memulakan pencerapan         A

7.         Paksi kutub lekapan teleskop       B

8.         komponen yang mengimbangi teleskop     C

9.         Ahli-ahli falak Islam telah menetapkan penentuan setiap waktu solat adalah berdasarkan kepada kedudukan/posisi objek berikut:-

a.   Bintang

b.   Bulan.

c.   Matahari

d.   Pusingan bumi.

10.       Waktu solat subuh bermula apabila kelihatan twiligh yang terawal diufuk timur berhampiran dengan tempat terbitnya matahari. Bagaimana pula dengan penetuan waktu Imsyak?

a.   Disamakan dengan waktu subuh

b.   Ditetapkan lewat 10 minit selepas wakyu subuh.

c.   Diawalkan 15 minit sebelum masuk waktu subuh.

d.   Ditetapkan 10 minit sebelum masuk waktu subuh.

11.       Formula manakah antara berikut yang boleh digunakan dalam pengiraan waktu solat?

a.   Kaeadah Epok 2000.

b.   Pengiraan sudut biasan.

c.   Kedudukan bayang tiang.

 1. d. Panjang bayang waktu istiwa.

12.      Penentuan Awal Bulan Hijrah adalah berpandukan kepada edaran bulan Qamariah.

a.   Apabila bulan dan matahari berada dalam altitud yang berlainan.

b.   Apabila bulan dan matahari berada dalam longitud yang sama.

c.   Apabila bulan dan matahari berada dalam altitud dan longitud yang

sama.

d.   Apabila bulan dan matahari berada dalam longitud yang berlainan.

13.       Salah satu syarat kewujudan hilal (anak bulan) adalah positif,………….

a.   Jarak lengkung (antara hilal dan matahari) tidak kurang dari 3

darjah.

b.   Diketika hilal terbenam umur hilal tidak kurang dari 1 jam (selepas

ijtimak).

c.   Diketika matahari terbenam, ketinggian hilal diatas ufuk hendaklah

kurang dari 2 darjah.

d.   Diketika lengkung (antara hilal dan matahari) hendaklah kurang 3

darjah.

14.       Gerhana Matahari terjadi …………….

a.   Apabila cahaya bulan dan cahaya matahari terlindung oleh bumi.

b.   Apabila cahaya matahari dan cahaya bulan terlindung oleh bumi.

c.   Apabila cahaya matahari terhalang oleh bumi kerana terlindung oleh

bulan.

d.   Apabila bulan telah terlindung oleh matahari dan bumi.

15.       Faktor-faktor yang menyebabkan kesukaran melihat anak bulan di Malaysia Kecuali,…….

 1. a.     Darjah ketinggian anak bulan dari ufuk.
 2. b.     Perbezaan azimut anak bulan dengan azimut matahari.
 3. c.     Kedudukan bayang-bayang dengan azimut matahari.
 4. d.     Pengiraan hilal (anak bulan) yang tidak konsisten setiap masa.

16.     Bumi akan bergerak melalui edarannya mengelilingi matahari dalam jangkamasa berikut:

 1. a.     Jangkamasa 365.00 hari.
 2. b.     Jangkamasa 364.75 hari.
 3. c.     Jangkamasa 365.25 hari.
 4. d.     Jangkamasa 365.75 hari.

17.Apabila matahari berada di bawah ufuk dan mega merah matahari beransur-ansur hilang di ufuk barat, diketika ini menandakan masuk waktu berikut:

 1. a.     Waktu Subuh.
 2. b.     Waktu Zohor.
 3. c.     Waktu Maghrib.
 4. d.     Waktu Isya’

18. Yang manakah antara berikut bukan merupakan aktiviti falak di JUPEM?

a.   Penyediaan hitungan/data cerapan hilal.

b.   Penyediaan hitungan /data gerhana dan waktu solat.

c.   Penyediaan hitingan/data arah kiblat dan takwin hijrah.

e.   Penyediaan ramalan air pasang surut.

19. Berbagai kaedah boleh digunakan dalam penentuan arah kiblat. Pilih kaedah

manakah yang mempunyai kejituan yang paling rendah.

 1. a.     Kaedah Tongkat Istiwa.
 2. b.     Kaedah Burung Buruj.
 3. c.     Kaedah Matahari Terbenam.
 4. d.     Kaedah Hitungan Segitiga Sfera.

20. Apakah sebabnya penentuan arah kiblat harus dibuat dengan jitu dan yakin?

a. Menyakinkan kemampuan JUPEM di kacamata masyarakat.

b. Kesempurnaan sesuatu ibadat.

c.  Membuktikan peralatan terbaru mampu melakukan kerja dengan jitu.

d. Supaya ianya selari dengan matlamat Jabatan.

21. Berikut adalah merupakan salah gerhana-gerhana matahari, kecuali ………

a. Gerhana matahari cincin penuh.

b. Gerhana matahari penuh separa.

c.  Gerhana matahari separa penuh.

d. Gerhana matahari separa cincin.

22. Pembahagian zon-zon waktu solat di Malaysia telah diatur secara sistematik. Kriteria penetapan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah seperti berikut kecuali :

a. Kelebaran setiap zon (timur – barat) tidak melebihi 2 minit waktu (30 minit arka sudut dalam longitud).

b. Koordinat tempat rujukan bagi hitungan adalah yang paling timur.

c.  Kawasan tanah tinggi dan pulau terpencil perlu zon berasingan.

d. Pembahagian mengikut daerah, mukim, bandar dan kampung.

23. Konsep zon boleh ditakrifkan sebagai satu daripada lina kawasan atau lingkungan dipermukaan bumi yang terbahagi kepada yang berikut kecuali :

a. Garis lintang dan suhu.

b. Kawasan lingkungan.

c.  Negeri.

d. Mintakat.

24. Jarak Hamal/Night Ascension (RA) dalam istilah astronomi memberi maksud berikut :

a. Titik yang berada di atas pencerap.

b. Garisan bayangan yang menyambungkan titik utara, titik di bawah pencerap dan selatan pencerap.

c.  Bersamaan latitud (O) dibumi, bermula dikhatulistiwa samari hingga ke kutud samawi.

d. Bersamaan dengan longitud (      ) dibumi, diukur dari arah timur.

25. Berikut adalah bukan nama perisian dan bahasa yang digunakan dalam

perisian untuk menghitungkan data rukyah, kecuali ………..

a. Rukyah 93                   dan      Fortran III

b. Solatkib.wor                dan      Basic

c.  Rukyah 2000               dan      C

d. Solatkib.mus               dan      C++

e. Rukyah 90                   dan      Fortan II

UKUR  HIDROGRAFI

1. Apakah peranan sebenar bagi unit GPS/Hidrografi di JUPEM dalam kerja-kerja pengukuran Hidrografi.
a. Menjalankan kerja-kerja mencari gali minyak di pesisiran pantai.
b. Mejalankan kerja-kerja pengorekan dan penambakan di sekitar pantai di Malaysia.
c. Mengawal keselamatan pantai dan apa-apa hidupan di pesisiran pantai.
d. Menjalankan kerja-kerja hidrografi bagi tujuan penandaan dan pengukuran sempadan Malaysia – Thailand.
2. Di dalam kerja ukur Hidrografi bagi sempadan Malaysia dan Thailand, bagaimanakah sempadan-sempadan tersebut ditentukan.
a. Mengikut sempadan tepi sungai Golok/Kolok.
b. Mengikut sempadan tengah sungai Golok.
c. Mengikut “thalweg” iaitu bahagian paling dalam sungai Golok.
d. Mengikut perjanjian Sultan Kedah dan Raja Siam.
3. Yang manakah antara berikut bukan ciri-ciri sebenar perisian HydroPro.
a. Boleh menunjukkan bentuk laluan yang di lalui.
b. Boleh menunjukkan carta kedalaman dalam bentuk 2-D.
c. Boleh memasukkan aplikasi penentu dudukan secara masa hakiki.
d. Boleh menerima peta digital sebagai peta dasar.
4. Yang manakah antara berikut merupakan tanggungjawab kumpulan ukur hidrografi Malaysia Thailand:
a. Menghadiri mesyuarat dalam menentukan dasar-dasar pengukuran sempadan.
b. Membersihkan sungai Golok.
c. Menentukan kedudukan thalweg.
d. Membuat kenyataan tentang sempadan di akhbar atau media lain.
5. Berikut merupakan agensi-agensi yang berkaitan dengan ukur Hidrografi di Malaysia kecuali …
a. Tentera Laut DiRaja Malaysia.
b. Jabatan Kerja Raya.
c. Jabatan Perhutanan.
d. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
6. Pada umumnya, tugas utama juruukur Hidrografi adalah seperti berikut kecuali…
a. Penubuhan kawalan persisir.
b. Ukuran Kadaster.
c. Pengukuran pasang surut.
d. Penentuan kedalaman.
7. Manakah antara berikut bukan jenis-jenis pasang surut?
a. Pasang Surut Perbani.
b. Pasang Surut Anak.
c. Pasang Surut Bercampur.
d. Pasang Surut Bertolak.
8. Apakah yang dimaksudkan dengan Aaras Laut Min (MSL)?
a. Aras purata bagi ketinggian air pasang dan surut bagi tempoh yang singkat.
b. Purata ketinggian bagi dua kali air pasang berturutan dalam tempoh 24 jam di            mana julatnya adalah maksimum.
c. Aras purata yang dicapai oleh air laut bagi satu tempoh masa tertentu. Arasnya bertindih hampir dengan geoid.
d. Aras tertinggi yang dapat diramal berlaku di bawah keadaan meteorology biasa.
9. Aras purata bagi ketinggian air pasang dan surut bagi tempoh tersingkat” 

Kenyataan di atas adalah merujuk kepada …

a. Aras Pasang Surut Min (MTL).
b. Air Pasang Anak Min (MHWN) dan Air Surut Anak Min (MLWN).
c. Pasang Surut Falak Terendah (LAT).
d. Aras Pasang Perbani Min (MHWS).
10. Manakah antara berikut merupakan peralatan yang digunakan dalam cerapan 

pasang surut secara automatik?

a. Staf Pasang Surut.
b. Tolok Pasang Surut.
c. Pelampong Pasang Surut.
d. Pancang Pasang Surut.
11. Berikut adalah benar mengenai Pancang Pasang Surut kecuali…
a. Dapat memberikan bacaan secara langsung.
b. Diperbuat daripada sekeping besi nipis atau papan yang bersenggat.
c. Pergerakan turun naik air laut disalurkan menggunakan tiub pengalir.
d. Didirikan di tempat cerapan dalam kedudukan tegak.
12. Berikut merupakan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika membuat pemilihan tapak bagi stesen pasang surut kecuali…
a. Kawasan yang stabil.
b. Di kawasan takungan air.
c. Kawasan yang terlindung dan selamat.
d. Berhampiran dengan kawasan tanda aras sedia ada.
13. Manakah yang tidak benar mengenai maklumat yang terdapat pada Jadual Ramalan Pasang Surut? 

 1. Senarai dan lokasi pelabuhan piawai.
 2. Aras datum carta bagi pelabuhan piawai iaitu hubungan antara nilai aras terturun bagi tanda aras pelabuhan tersebut dengan datum carta ditunjukkan.
 3. Ramalan bagi masa ketika aras air mencapai ketinggian yang dikehendaki.
 4. Ramalan bagi ketinggian aras air pada masa yang dikehendaki.
a. Tiada pilihan jawapan di atas
b. i dan ii
c. iii dan iv
d. i,iii dan iv
14. Penentududukan dalam ukur Hidrografi boleh dibuat dengan kaedah-kaedah berikut kecuali…
a. Kaedah Transduser
b. Kaedah Elektronik (EPS)
c. Kaedah Bezaan GPS (DGPS)
d. Kaedah Akustik
15. Berup adalah tanda dalam air untuk sistem akustik. Ia boleh jadi positif, aktif atau kedua-duanya sekali apabila diarah. Berikut adalah jenis-jenis berup kecuali…
a. Transponder
b. Berup Gerak Balas
c. Berup Relay
d. Transduser
16. Yang manakah bukan menunjukkan pengukuran Hidrografi secara Automasi sepenuhnya?
a. Penentududukan menggunakan teodolit / sekstan
b. Penentudalaman menggunakan pemerum gema berdigit.
c. Menggunakan Perisian Hidrografi
d. Penentududukan secara EPS / DGPS
17. Yang manakah bukan merupakan faktor-faktor utama yang perlu ada pada perisian hidrografi bagi menjamin pencapaian yang memuaskan? 

 1. Mampu memperbaharui kedudukan sekurang-kurangnya setiap saat.
 2. Mampu menunjukkan kualiti bagi sesuatu fiks dan sisa pada masa hakiki.
 3. Tegap, mudah digunakan dan mudah dikendalikan.
 4. Dapat menerima maklumat kedudukan sekurang-kurangnya daripada dua sistem penentududukan yang berbeza.
a. i dan ii
b. Tiada Pilihan Jawapan di Atas
c. ii dan iii
d. iii dan iv
18. Berikut adalah peralatan Hidrografi bagi tujuan automasi sepenuhnya kecuali…
a. Scanner
b. Mesin plot / Pencetak
c. Komputer
d. Petunjuk Jurumudi
19. Manakah antara berikut adalah benar mengenai Tolok Pasang Surut menggunakan pelampong? 

 1. Ia menggunakan telaga air pasang surut di mana satu pelampong

ditempatkan di dalam telaga tersebut supaya pergerakan turun naik air laut        boleh di salur menggunakan tiub pengalir.

 1. Data pasang surut akan direkod berdasarkan kepada turun naik pelampung.
 2. Perubahan turun naik aras permukaan air laut akajn dirakam berdasarkan           kepada perubahan  dalam tekanan air di dasar laut yang terjadi akibat     daripada pergerakan turun naik aras permukaan air laut.
 3. Unit penerima tekanan dipasang di dasar laut dan disalur menggunakan tiub       pengalir ke alat pasang surut untuk direkodkan.
a. i dan ii
b. ii dan iv
c. i, ii dan iii
d. i, ii dan iv
20. “Pergerakan menaik atau menurun permukaan laut secara tegak pada jangka masa tertentu akibat daripada daya jana pasang surut yang dihasilkan oleh badan cakerawala terutamanya bulan dan matahari” 

kenyataan di atas adalah merujuk kepada …

a. Pasang Surut
b. Pergerakan Matahari
c. Pergerakan Bulan
d. Pergerakan Bulan dan Matahari

TOLOK AIR PASANG SURUT ( TIDE GAUGE )

Kursus Tolok Air Pasang Surut

Jawab semua soalan. Tandakan (√ ) pada jawapan yang betul.

 1. Hasil kerja hidrografi akan dibentangkan dalam bentuk
 1. Pelan Akui
 2. Carta Nautika
 3. Pelan hidrografi
 4. Peta Topografi

A. i & ii      B. ii & iii C.  i, ii & iii       D.  iii & iv         E.  Kesemua

 1. Siapakah pihak berkuasa yang bertanggungjawab mengeluarkan Carta Nautika di Malaysia?
 1. A. Tentera Laut Diraja Malaysia
 2. Jabatan Ukur dan Pemetaan
 3. Jabatan Laut
 4. Lembaga-Lembaga Perlabuhan
 1. Berikut  adalah agensi-agensi berkaitan dengan hidrografi di Malaysia kecuali:
 1. A. Jabatan Bomba dan Penyelamat
 2. Polis Diaja Malaysia
 3. Jabatan Perikanan
 4. Tentera Laut Diraja Malaysia
 1. Diantara berikut adalah perbezaan ukur hidrografi dan ukur tanah kecuali:
 1. Ukur hidrografi dijalankan tanpa sebarang pengentahuan tentang rupabentuk permukaan dasar laut.
 2. Keadaan permukaan dasar laut pula sentiasa berubah kerana factor pasang surut dan arus.
 3. Pengukuran dilakukan diatas pelantar bergerak (bot hidrografi) oleh itu ia tidak boleh diulang.
 4. D. Mengunakan peralatan Total Station.
 1. Nyatakan senarai tugas jurukur hidrografi.
 1. Penubuhan kawalan pesisir.
 2. Pengukuran pasang surut.
 3. Penentuan kedalaman.
 4. Penetuan kedudukan.
 5. Sapuan bagi lokasi dan kelegaan butiran terpencil.

A.   i & ii         B.  ii, iii & iv            C.  ii, iii, iv & v D.  iii & v         E.  Kesemua.

 1. Pemilihan stesen kawalan mengufuk mestilah berhampiran dengan garis air pasang surut bagi mengelakan sebarang masalah kepada gelombang elektromagnat disebabkan oleh perubahan perambatan semasa laluan didarat
 1. A. Betul
 2. Salah
 1. Fenomena pasang surut amat merumitkan dan aspek-aspeknya berbeza dari satu tempat ke tempat lain. Walau pun di satu tempat yang sama, ianya berubah selaras dengan :
 1. Fasa bulan
 2. Deklinasi
 3. Musim
 4. Cuaca.
 5. Kelajuan bot

A. i & ii      B. i, ii & iii C.  ii, iv & v      D.  i, iii, iv         E.  Kesemua.

 1. Cerapan pasang surut diperlukan bagi pengukuran hidrografi supaya:
 1. Kedalaman dapat dilaraskan kepada datum perum.
 2. Untuk pengiraan analisa dan ramalan pasang surut.
 3. Dapat menantukan aras datum carta.
 4. Pelbagai kajian ilmu sains dan oseanografi dapat di buat.

A. i & ii      B. ii & iii           C. ii & iv          D. i, ii & iii        E. Kesemua

 1. Rekod pasang surut adalah satu siri yang mengandungi;
 1. A. Satu nilai ketinggian aras air (hi), dan satu set masa ketika cerapan diambil (ti)
 2. Satu set nilai     ketinggian aras air (hi)
 3. Purata nilai ketinggian aras air (hm)
 4. Satu set masa ketika cerapan diambil (ti)

10.  Peralatan pasang surut bagi kaedah manual dikenali sebagai ;

 1. Tolok pasang surut
 2. Penyegat pasang surut
 3. Pengukur pasang surut
 4. D. Pancang pasang surut.

11.  Bacaan pasang surut diambil secara manual oleh seorang pencerap pada sela masa:

 1. A. 10-15 minit
 2. 15-45 minit
 3. Setiap 30 minit
 4. Setiap 1 jam

12.  Kejituan pengukuran ketinggian aras air untuk analisis dan ramalan pasang surut adalah ;

 1. 0.2 meter
 2. 0.1 meter
 3. 0.05 meter
 4. D. 0.02 meter

13.  Pada satu ketika bulan akan berada pada jarak maksimum dan minimum dari bumi, pada jarak maksimun ia dikenali sebagai;

 1. Apogi
 2. Perigee
 3. Afelion
 4. Perihelion

14.  Asas pemahaman mekanisma pasang surut adalah berdasarkan kepada;

A.  Hukum graviti Newton

B.  Hukum  graviti Doppler

C.  Tiori air pasang surut

D.  Hukum alam

15.  Walaupun saiz bulan adalah kecil berbanding matahari, ia memberikan daya jana pasang surut yang lebih besar berbanding dengan matahari iaitu dalam nisbah:

 1. 2 : 1
 2. 3 : 1
 3. 7 : 5
 4. D. 11 : 5

16.  Apakah yang dimaksudkan dengan pasang surut separuh hari?

 1. Satu kali air pasang dan satu kali air surut dalam satu tempoh yang sama.
 2. B. Dua kali air pasang dan dua kali air surut dalam hari qamari iaitu dalam tempoh lebih kurang 25 jam
 3. Dua keadaan dalam satu kitaran bagi tempoh 29.5 hari (bulan qamari atau kala sinod) apabila julat purata bagi dua pasang surut berturutan adalah kecil.
 4. Dua keadaan dalam satu kitaran bagi tempoh 29.5 hari (bulan qamari atau kala sinod) apabila julat purata bagi dua pasang surut berturutan adalah paling besar.

17.  Dibawah merupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan Aras Laut Min (MSL)

 1. Aras purata yang dicapai oleh air laut bagi satu tempoh masa.

ii.    Arasnya bertindih hampir dengan geoid.

iii. Nilai sebenar MSL agak sukar diperolehi kerana aras sebenar air laut sentiasa berubah.

 1. Tidak sukar diperolehi.

A. i. sahaja            B. i & ii            C. i, ii & iii D. ii & iii           E. Kesemua.

18.  Nilai keyakinan atau ketepatan  Aras Laut Min (MSL) bergantung kepada tempoh cerapan pasang surut yang di buat. Berapa lamakah tempoh yang diperlukan untuk mendapatkan satu keyakinan yang paling baik.

A.  25 jam (satu kitaran pasang surut)

 1. 30 hari (satu bulan qamari)
 2. 6 bulan qamari
 3. D. 18.6 tahun (satu kitaran nod bulan)

19.  Perubahan kepada aras laut min (MSL) boleh berlaku akibat daripada kesan seperti:

i.    Pencairan glasier di kutub.

ii.   Kesan Meteorologi seperti hujan, angin dan tekanan

iii.  Kesan jangka pendek seperti ombak.

iv.  Kesan pergerakan tektonik.

v.   Kesan astronomi.

A. i & ii     B.i, ii, iii,           C. i, ii, iii & v    D. i, ii,iv & v                 E. Kesemua

20.  Berikut adalah tempat yang sesuai bagi pemilihan tapak untuk stesen pasang surut kecuali;

 1. Berhampiran dengan kawasan pengukuran.
 2. Di kawasan yang terlindung dan selamat.
 3. Berhampiran dengan kawasan tanda aras sedia ada.
 4. Di kawasan takungan air.

21.  Pelan hidrografi digunakan untuk tujuan;

A.        Ukur aras jitu

B.         Pelayaran

C.        Kerja-kerja kejuruteran seperti pembinaan pelabuhan, marina, jeti dan jambatan.

D.        Nelayan.

22.  Carta Nautika digunakan untuk tujuan;

A.        Ukur aras jitu.

B.        Pelayaran.

C.        Kerja-keja kejuruteraan seperti pembinaan pelabuhan, marina, jeti dan jambatan.

D.        Nelayan.

23.  Datum carta pada carta nautika berasaskan kepada;

A.  Aras laut min (MSL)

B.  Pada paras air terendah.

C.  Datum ukur tanah.

D.  BM Jabatan Ukur.

24.  Statistik aras air yang dikehendaki adalah seperti berikut;

i.    Aras purata setiap hari

ii.   Aras purata setiap bulan

iii.  Aras purata setiap tahun

iv.  Aras paling tinggi dan rendah.

v.   Amplitud dan fasa untuk pelbagai juzuk pasang surut.

A.  i & ii                 B. i, ii & iii        C. i & iv           D. i, ii, iii & iv E. Kesemua

25.  Antara maklumat yang boleh diperolehi dalam jadual ramalan pasang surut adalah;

i.    Senarai dan lokasi pelabuhan piawai.

ii.   Aras datum carta bagi pelabuhan iaitu hubungan antara nilai aras terturun bagi tanda aras pelabuhan tersebut dengan datum carta.

iii.         Ramalan bagi masa ketika aras air mencapai ketinggian yang dikehendaki.

iv.         Ramalan bagi ketinggian aras air pada masa yang dikehendaki.

v.   Nama pencerap.

A.  i, ii & v B. i, ii & iii        C. i, iii & iv                   D. i, ii, iii & iv E. Kesemua

FALAK  SYARIE

1.   Ahli-ahli falak Islam telah menetapkan penentuan setiap waktu solat adalah berdasarkan kepada kedudukan/posisi objek berikut:-

a.   Bintang

b.   Bulan.

c.   Matahari

d.   Pusingan bumi.

e.   Satelit.

2.   Mengikut ahli-ahli astronomi, selama manakah tempoh masa di antara waktu Istiwa’ dengan ‘waktu perlintasan’ berlaku?

a.   4 minit 1 saat.

b.   1 minit 4 saat.

c.   3 minit 2 saat

d.   2 minit 3 saat.

e.   3 minit 3 saat.

3.   Waktu solat subuh bermula apabila kelihatan twiligh yang terawal diufuk timur berhampiran dengan tempat terbitnya matahari. Bagaimana pula dengan penetuan waktu Imsyak?

a.   Disamakan dengan waktu subuh

b.   Ditetapkan lewat 10 minit selepas wakyu subuh.

c.   Diawalkan 15 minit sebelum masuk waktu subuh.

d.   Ditetapkan 10 minit sebelum masuk waktu subuh.

e.   Disamakan dengan waktu terbit matahari.

4.   Formula manakah antara berikut yang boleh digunakan dalam pengiraan waktu solat?

a.   Kaeadah Windows 2000.

b.   Pengiraan sudut biasan.

c.   Kedudukan bayang tiang.

 1. d. Panjang bayang waktu istiwa.
 2. e. Kaedah Epok 2000.

5.   Pengiraan waktu solat dikira berdasarkan kepada perbezaan sudut waktu di antara waktu istiwa dengan kedudukan matahari bagi setiap fenomena masuknya waktu solat. Pilih kenyataan berikut yang Tidak Benar……

a.   Waktu Zohor = waktu istiwa + 1 minit 04 saat.

b.   Waktu Magrib = waktu istiwa + t (sudut waktu matahari terbenam).

c.   Waktu Isya’ = waktu istiwa + t (isya’).

d.   Waktu Subuh = waktu istiwa – t .

e.   Waktu Asar = waktu istiwa + purta anmoli matahari

6.   Pilih kenyataan yang betul mengenai rubu mujayyab.

a.   Kaedah lama yang digunakan oleh JUPEM dalam penentuan awal puasa dan hariraya.

b.   Perkataan bahasa Arab yang mudah diingati dan difahami ramai yang sering digunakan untuk tujuan rukyah.

c.   Satu kaedah lama yang digunakan ahli-ahli rukyah di Telok Kemang, Negeri Sembilan pada sekitar tahun 1960an untuk tujuan rukyah.

d.   Teleskop Vernier dan mempunyai fungsi yang terhad.

e.   Tingkap cerapan atau gawang hilai.

7. Pilih kenyataan yang betul mengenai tingkap cerapan/gawang hilal.

a.   Salah satu daripada perkara atau kaedah tradisional yang masih digunakan  di negara-negara Asian untuk melihat anak bulan.

b.   Kaedah yang digunakan di Indonesia untuk melihat anak bulan tampa memerlukan kemahiran yang tinggi, hanya memadai dengan mempunyai maklumat azimuth dan altitud anak bulan.

c.   Tempat yang dipilih untuk dijadikan stesen cerapan mestilah terlebih dahulu dibuat garisan jejari azimuth berdasarkan satu stesen GPS.

d.   Peralatan tingkap penglihatan mempunyai tiga bahagian iaitu lubang cerapan, tingkap dan ruang khas tetamu.

e.   Ruang yang lazimnya disediakan dimana-mana balai cerapan.

8.   Penentuan arah anak bulan dari garisan timur/barat boleh juga digunakan bagi penentuan arah kiblat.

a.   Betul.

b.   Salah

9.   Berikut yang manakah bukan merupakan kaedah yang digunakan untuk menjejak anak bulan sejak dari zaman ahli astronomi purba hingga ke hari ini ?

a.   Berpandukan kepada kedudukan matahari terbenam dan dengan ini anak bulan akan dapat ditentukan samada berada di utara atau pun selatan serta susulan waktu terbenam antara keduanya.

b.   Mencari dan menjejak dengan tiodolait.

c.     Penggunaan teleskop penjejak yang terkini.

d.   Mencerap dengan menggunakan helikopter atau kapal terbang yang tempah khas dan tersedia peralatan moden.

e.   Mencari dan menjejak anak bulan dengan menggunakan teleskop Meade LX-200.

10. Penentuan Awal Bulan Hijrah adalah berpandukan kepada edaran bulan Qamariah.

a.   Apabila bulan dan matahari berada dalam altitud yang sama.

b.   Apabila bulan dan matahari berada dalam longitud yang sama.

c.   Apabila bulan dan matahari berada dalam altitud dan longitud yang

sama.

d.   Apabila bulan dan matahari berada dalam longitud yang berlainan.

e.   Apabila bulan dan matahari berada dalam altitud yang berlainan.

11.  Salah satu syarat kewujudan hilal (anak bulan) adalah positif,………….

a.   Jarak lengkung (antara hilal dan matahari) tidak kurang dari 3

darjah.

b.   Diketika hilal terbenam umur hilal tidak kurang dari 1 jam (selepas

ijtimak).

c.   Diketika matahari terbenam, ketinggian hilal diatas ufuk hendaklah

kurang dari 2 darjah.

d.   Diketika lengkung (antara hilal dan matahari) hendaklah kurang 3

darjah.

12.  Gerhana Matahari terjadi apabila,………….

a.   Apabila cahaya bulan dan cahaya matahari terlindung oleh bumi.

b.   Apabila cahaya matahari dan cahaya bulan terlindung oleh bumi.

c.   Apabila cahaya matahari terhalang oleh bumi kerana terlindung oleh

bulan.

d.   Apabila bulan telah terlindung oleh matahari dan bumi.

13. Fakor-faktor yang menyebabkan kesukaran melihat anak bulan di Malaysia Kecuali,…….

 1. a.     Kaki langit yang sentiasa diliputi awan.
 2. b.     Darjah ketinggian anak bulan dari ufuk.
 3. c.     Perbezaan azimut anak bulan dengan azimut matahari.
 4. d.     Kedudukan bayang-bayang dengan azimut matahari.
 5. e.     Pengiraan hilal (anak bulan) yang tidak konsisten setiap masa.

14. Bumi akan bergerak melalui edarannya mengelilingi matahari dalam jangkamasa berikut:

 1. a.     Jangkamasa 365.00 hari.
 2. b.     Jangkamasa 364.75 hari.
 3. c.     Jangkamasa 365.25 hari.
 4. d.     Jangkamasa 365.75 hari.
 5. e.     Jangkamasa 366.00 hari.

15. Apabila matahari berada di bawah ufuk dan mega merah matahari beransur-ansur hilang di ufuk barat, diketika ini menandakan masuk waktu berikut:

 1. a.     Waktu Subuh.
 2. b.     Waktu Zohor.
 3. c.     Waktu Asar.
 4. d.     Waktu Maghrib.
 5. e.     Waktu Isya’

16. Buat masa ini terdapat ………….. tempat penyelenggaraan tapak cerapan hilal diseluruh negara.

 1. a.     20
 2. b.     22
 3. c.     24
 4. d.     26
 5. e.     28

17. Bila dan dimanakah secara rasminya merukyah hilal ini dilakukan?

a. 1934 di Johor Bahru.

b. 1940 di Kota Bharu.

c.  1945 di Taiping.

d. 1957 di Kuala lumpur.

e. 1957 di Pahang.

18. Yang manakah antara berikut bukan merupakan aktiviti falak di JUPEM?

a.   Penyediaan hitungan/data cerapan hilal.

b.   Penyediaan hitungan /data gerhana dan waktu solat.

c.   Penyediaan hitingan/data arah kiblat dan takwin hijrah.

d.   Menjalankan kajian semula keatas kriteria Imkanur Rukyah.

e.   Penyediaan ramalan air pasang surut.

19. Berikut adalah merupakan tapak cerapan hilal yang diselenggarakan oleh JUPEM kecuali, ……………

a.   Pulau Tioman, Pahang.

b.   Sg. Baru, Perlis.

c.   Sg. Pagar, Labuan.

d.   Tg. Dumpil, Sabah.

20. Berbagai kaedah boleh digunakan dalam penentuan arah kiblat. Pilih kaedah

manakah yang mempunyai kejituan yang paling rendah.

 1. a.     Kaedah Tongkat Istiwa.
 2. b.     Kaedah Burung Buruj.
 3. c.     Kaedah Matahari Terbenam.
 4. d.     Kaedah Hitungan Segitiga Sfera.
 5. e.     Kaedad Matahari Istiwa atas Kaabah.

21. Apakah sebabnya penetuan arah kiblat harus dibuat dengan jiti dan yakin?

a. Menyakinkan kemampuan JUPEM di kacamata masyarakat.

b. secara tidak langsung mempromasikan JUPEM.

c. Kesempurnaan sesuatu ibadat.

d. Membuktikan peralatan terbaru mampu melakukan kerja dengan jitu.

e. Supaya ianya selari dengan matlamat Jabatan.

22. Berikut adalah merupakan perancangan masa depan aktiviti falak di JUPEM

kecuali,….

a. Mengenalpasti tapak cerapan baru.

b. Secara tidak langsung mempromosikan JUPEM.

c.  Kesempurnaan sesuatu ibadat.

d. Membuktikan peralatan terbaru mampu melakukan kerja dengan jitu.

e. Supaya ianya selari dengan matlamat Jabatan.

23. Berikut adalah bukan nama perisian dan bahasa yang digunakan dalam

perisian untuk menghitungkan data rukyah, kecuali ………..

a. Rukyah 93                   dan      Fortran III

b. Solatkib.wor                dan      Basic

c.  Rukyah 2000               dan      C

d. Solatkib.mus               dan      C++

e. Rukyah 90                   dan      Fortan II

24. Cerapan gerhana dibuat adalah bertujuan, kecuali ……

a. Menandakan waktu ijtimak (bagi gerhana matahari) dan suku kedua (bagi

gerhana bulan).

b. Mengkaji fasa gerhana (sentuhan pertama, kedua, aksimum, ketiga dan ke

empat).

c.  Menjalankan cerapan ke atas bintang dan planet ketika gerhana.

d. Menilai kesan terhadap keadaan sekitaran.

e. Mengkaji kesan struktur muka bumi dan Tanah.

25. Berikut adalah merupakan salah satu jenis gerhana matahari, kecuali ………

a. Gerhana matahari cincin penuh.

b. Gerhana matahari penuh separa.

c.  Gerhana matahari cincin.

d. Gerhana matahari separa penuh.

e. Gerhana matahari separa cincin.

SEMOGA BERJAYALeave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.